Zasięg Promocje Oferta Cennik Punkt serwisowy Zamów Kontakt Praca Aktualności home

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI mediaOK.pl
przez firmę mediaOK.pl z siedzibą w Kaliszu

§ 1  
Postanowienia ogólne

1.       mediaOK.pl z siedzibą w Kaliszu (mediaOK.pl) świadczy usługi telekomunikacyjne oraz udostępnia usługi telekomunikacyjne, na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Ustawa).

2.       mediaOK.pl świadczy i udostępnia usługi na rzecz Abonentów na podstawie Umowy, niniejszego Regulaminu i Cennika Usług mediaOK.pl.

3.       Zakres świadczonych przez mediaOK.pl usług może być zmieniony, modyfikowany lub rozszerzany w miarę rozwoju i powstawania nowych technologii telekomunikacyjnych lub zmiany przepisów prawa.

§ 2  
Definicje pojęć

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Abonent  -  podmiot, który zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z mediaOK.pl,

Instalacja Usługi – czynności techniczne wykonywane przez mediaOK.pl, polegające w szczególności na instalacji i uruchomieniu urządzeń umożliwiających świadczenie usług przez mediaOK.pl.

Biuro Obsługi Abonenta lub BOA – jednostka organizacyjna mediaOK.pl odpowiedzialna za współpracę z Abonentami we wszystkich sprawach związanych z obsługą Abonentów,

Cennik lub Cennik Usług mediaOK.pl - zestawienie usług świadczonych lub udostępnianych przez mediaOK.pl, zawierający opis usług, sposób ich świadczenia lub udostępniania przez mediaOK.pl, oraz zestawienie cen za te usługi, do których płatności zobowiązany jest Abonent, będący wraz z niniejszym Regulaminem integralną częścią Umowy.

Umowa - umowa zawarta na piśmie o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez mediaOK.pl na rzecz Abonenta. Umowa jest jedynie ważna i wiążąca strony, o ile do Umowy zostały załączone Regulamin oraz Cennik Usług. Umowa zawiera oświadczenie Abonenta, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z treścią Regulaminu i Cennika Usług oraz wyraża zgodę na włączenie ich postanowień do Umowy. Jeżeli w Regulaminie jest mowa o Umowie, należy przez to rozumieć Umowę, Regulamin i Cennik Usług łącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia lub udostępniania usług telekomunikacyjnych przez mediaOK.pl, ustalający zasady i warunki świadczenia lub udostępniania usług telekomunikacyjnych przez mediaOK.pl, będący wraz z Cennikiem Usług integralną częścią Umowy. Regulamin wiąże Abonenta i mediaOK.pl od momentu podpisania Umowy, na równi z postanowieniami Umowy i Cennika Usług.

Sieć mediaOK.pl – sieć telekomunikacyjna, na którą składają się urządzenia telekomunikacyjne i linie telekomunikacyjne zestawione w sposób umożliwiający mediaOK.pl przekaz sygnałów pomiędzy określonymi zakończeniami tej sieci.

Urządzenia – wszelkie urządzenia będące własnością mediaOK.pl, umożliwiające świadczenie przez mediaOK.pl usług, udostępnione Abonentowi na czas trwania Umowy.

Ustawa – ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne z późniejszymi zmianami.

§ 3  
Świadczenie usług

1.       mediaOK.pl na podstawie Umowy, Regulaminu i Cennika Usług świadczy i udostępnia usługi transmisji danych za pośrednictwem i w ramach Sieci mediaOK.pl, polegającej na dostępie do Internetu, transmisji danych oraz inne usługi telekomunikacyjne nie wymagające zezwolenia.

2.       Szczegółowy wykaz oferowanych, świadczonych i udostępnianych przez mediaOK.pl usług oraz parametry ich udostępniania i świadczenia zawarte są w Cenniku Usług.

§ 4  
Umowa o świadczenie usług

1.       mediaOK.pl świadczy usługi telekomunikacyjne na podstawie zawartych z Abonentami Umów, niniejszego Regulaminu, Cennika Usług i przepisów prawa.

2.       Przez Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych mediaOK.pl zobowiązuje się do świadczenia określonych usług na rzecz Abonenta w zakresie i na warunkach przewidzianych Umową, Regulaminem i Cennikiem Usług, zaś Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat za te usługi oraz przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu.

3.       Stronami zawarcia umowy są: mediaOK.pl i Abonent tj. podmiot zamierzający korzystać z wybranej i określonej w umowie usługi.

4.       W imieniu mediaOK.pl Umowę zawiera upoważniony przedstawiciel mediaOK.pl. Za upoważnionego przedstawiciela mediaOK.pl uważana jest osoba posiadająca i legitymująca się pełnomocnictwem udzielonym przez mediaOK.pl do zawierania Umów.

§ 5  
Zawarcie umowy

1.       Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych mediaOK.pl zawierana jest na wniosek Abonenta.

2.       Umowa może być zawarta po przedstawieniu przez Abonenta, będącego osobą fizyczną dowodu osobistego zawierającego informację o aktualnym miejscu zameldowania, oraz dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w których zainstalowane będą urządzenia.

3.       W przypadku, gdy Abonent nie jest osobą fizyczną, Umowa może być zawarta przez umocowanego przedstawiciela Abonenta po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego status prawny, w szczególności urzędowo potwierdzony dokument zawierający dane z odpowiedniego rejestru, do którego wpisany jest Abonent, dokumenty stwierdzające nadanie numeru statystycznego REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, w których zainstalowane będą urządzenia.

4.       mediaOK.pl zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów i wyjaśnień od Abonenta, jakie okażą się niezbędne przed zawarciem Umowy oraz do żądania potwierdzenia danych wykazywanych na podstawie niniejszego paragrafu.

5.       Umowa jest zawarta z chwilą podpisania formularza Umowy przez Abonenta i mediaOK.pl.

§ 6  
Odmowa zawarcia umowy

mediaOK.pl ma prawo odmówić zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, gdy:

1)      Wnioskodawca nie dołączył lub odmówił okazania dokumentów, o których mowa w § 5 Regulaminu lub przedstawione dokumenty budzą wątpliwości co do ich rzetelności, prawdziwości, autentyczności lub formy,

2)      mediaOK.pl nie ma możliwości technicznych świadczenia określonej usługi,

3)      Nie można uzyskać porozumienia z administratorem budynku w sprawie montażu urządzeń,

4)      Umowa miałaby być zawarta z osobami, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie,

§ 7  
Czas trwania umowy

1.       Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych może być zawarta, według wyboru Abonenta, na czas nieokreślony, na okres 12 lub 24 pełnych miesięcy kalendarzowych. Gdy dzień zawarcia Umowy nie jest pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, Umowę uważa się za zawartą na łączny okres będący sumą okresu obowiązywania Umowy oraz liczby dni, które upłynęły od daty zawarcia Umowy do ostatniego dnia miesiąca, w którym Umowa została zawarta, włącznie.

2.       W przypadku braku pisemnego wypowiedzenia Umowy, złożonego najpóźniej na jeden miesiąc kalendarzowy przed upływem pierwszego i każdego następnego okresu obowiązywania Umowy, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu tj. bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek czynności przez strony Umowy, na czas nieokreślony.

3.       Przed upływem danego okresu obowiązywania Umowy strony mogą porozumieć się w odrębnym aneksie do Umowy sporządzonym najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy, co do zmiany długości okresu obowiązywania Umowy, na jaki Umowa zostanie przedłużona lub co do zmiany świadczonych usług, sposobu, formy lub wysokości opłat.

4.       Umowa może zostać wypowiedziana przez Abonenta, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi zostać dostarczone do Operatora w formie pisemnej.

§ 8  
Odpowiedzialność

1.       mediaOK.pl odpowiada na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczonych usług telekomunikacyjnych będących następstwem winy umyślnej, rażącego niedbalstwa mediaOK.pl lub następstwem czynu niedozwolonego.

2.       mediaOK.pl w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, świadczonych lub udostępnianych przez mediaOK.pl, które jest następstwem siły wyższej, nastąpiło z winy Abonenta lub wskutek niedochowania przez Abonenta przepisów prawa, lub postanowień niniejszego Regulaminu, lub Umowy, lub było spowodowane czynnikami, na które mediaOK.pl nie miało wpływu.

3.       Usługi telekomunikacyjne realizowane przy udziale służb i urządzeń innego operatora, wykonywane są zgodnie z regulaminem świadczenia usług tego operatora, w zakresie jakim Abonent korzysta z usług realizowanych przy udziale służb i usług innego operatora.

4.       Z przyczyn technicznych mediaOK.pl może czasowo przerwać świadczenie usług na rzecz Abonenta.

5.       Za każdą pełną dobę przerwy w świadczeniu usługi z powodu awarii, Abonentowi przysługuje zwrot 1/30 (jednej trzydziestej) miesięcznej Opłaty Abonamentowej.

6.       Zwrot części miesięcznej Opłaty Abonamentowej przysługuje, jeżeli Abonent dokonał zgłoszenia przerwy w świadczeniu usług do BOK, a następnie, po potwierdzeniu istnienia faktu przerwy w świadczeniu usług przez odpowiednie służby mediaOK.pl, zgłosił do mediaOK.pl wniosek o zwrot odpowiedniej części miesięcznej Opłaty Abonamentowej.

§ 9

 Tajemnica telekomunikacyjna i zasady przetwarzania danych

1.       mediaOK.pl jest obowiązana do zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, obejmującej informacje przekazywane w Sieci mediaOK.pl, dane dotyczące Abonenta oraz dane dotyczące faktu, okoliczności i rodzaju połączenia, prób uzyskania połączenia między określonymi zakończeniami sieci, a także identyfikacji, bądź lokalizacji zakończenia sieci, pomiędzy którymi wykonano połączenie.

2.       Przepisu ustępu 1 nie stosuje się do informacji i danych ze swojej istoty jawnych albo z przeznaczenia publicznych, albo ujawnionych postanowieniem sądu, postanowieniem prokuratora lub na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

3.       mediaOK.pl zapewnia zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych, sieci oraz zbioru danych w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi przed możliwością ujawnienia tajemnicy telekomunikacyjnej.

4.       Na żądanie Abonenta mediaOK.pl informuje Abonenta o stopniu bezpieczeństwa przekazu informacji w Sieci mediaOK.pl oraz o stosowanych lub mogących być zastosowanymi przez mediaOK.pl środkach technicznych, w celu ochrony przekazu informacji w Sieci mediaOK.pl i związanych z tym kosztach obciążających Abonenta.

5.       mediaOK.pl może zbierać, utrwalać, przechowywać, opracowywać, zmieniać, usuwać lub udostępniać informacje lub dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną (przetwarzanie danych), jeżeli czynności te będą przedmiotem usług świadczonych przez mediaOK.pl na podstawie Umowy i Regulaminu albo są niezbędne do ich wykonania.

6.       Przetwarzanie danych osobowych Abonentów będących osobami fizycznymi może dotyczyć:

a)      nazwiska i imienia Abonenta,

b)      miejsca stałego pobytu Abonenta,

c)       numeru ewidencyjnego PESEL Abonenta,

d)      nazwy i numeru dokumentów potwierdzających tożsamość Abonenta,

e)      numeru ewidencji podatkowej NIP Abonenta, na jego wniosek,

f)        numeru konta bankowego lub karty płatniczej Abonenta, na jego wniosek.

7.       mediaOK.pl może uwarunkować zawarcie Umowy uprzednim uzyskaniem urzędowego potwierdzenia danych Abonenta.

8.       Przetwarzanie informacji lub danych w innych celach niż określony w § 9 ust. 5 jest dopuszczalne jedynie zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi.

§ 10  
Obowiązki Abonenta

1.       Abonent jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych Przez mediaOK.pl w sposób nie powodujący zakłóceń w działaniu Sieci mediaOK.pl. W przeciwnym wypadku mediaOK.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2.       Abonent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu oraz Cennika, a w szczególności zobowiązany jest do:

1)terminowego uiszczania opłat za świadczone przez mediaOK.pl usługi, zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usług,

2)nie udostępniania usług osobom trzecim oraz nie wykorzystywania usług w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych osobom trzecim, chyba że mediaOK.pl wyrazi na piśmie zgodę na udostępnianie usług osobom trzecim lub wykorzystywania usług w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych osobom trzecim,

3)nie dokonywania zmian w łączu zapewniającym dostęp do Sieci mediaOK.pl oraz nie podłączania urządzeń nieprzystosowanych do współpracy z tym łączem, urządzeń nie posiadających świadectwa homologacji,

4)niezwłocznego zgłaszania mediaOK.pl przypadków zakłóceń w funkcjonowaniu sieci oraz przypadków nieuprawnionego lub zagrażającego interesom innych Abonentów działania w Sieci mediaOK.pl,

5)umożliwienia upoważnionym przedstawicielom mediaOK.pl kontroli instalacji i urządzeń będących własnością mediaOK.pl oraz działania Sieci mediaOK.pl w zakresie udostępnionym na podstawie Umowy Abonentowi,

6)informowania mediaOK.pl o wszelkich zmianach danych określonych odpowiednio w § 5,

7)natychmiastowego zwrotu i umożliwienia demontażu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, wszystkich urządzeń i instalacji będących własnością mediaOK.pl, w stanie nie gorszym, niż wynikający z prawidłowej eksploatacji,

8)umożliwienia mediaOK.pl, w dni powszednie sprawdzenia stanu technicznego urządzeń zainstalowanych w jego lokalu lub nieruchomości.

§ 11  
Obowiązki mediaOK.pl

1.  mediaOK.pl zobowiązana jest do:

1)      zapewnienia świadczenia usług na rzecz Abonenta w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie i Cenniku Usług,

2)      zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających ciągłość świadczenia usług na rzecz Abonenta oraz informowania o ograniczeniach dostępu do usług spowodowanych w szczególności koniecznością przeprowadzenia napraw i konserwacji instalacji,

3)      udostępnienia Abonentowi informacji technicznych dotyczących parametrów świadczonej usługi,

4)      usunięcia  awarii i usterek powstałych w czasie świadczenia usług.

2. mediaOK.pl może przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć świadczenie albo udostępnianie usług, lub zmienić warunki ich świadczenia bez prawa do odszkodowania lub zwrotu Opłaty Abonamentowej, jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących:

1)      zachowania ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, w przypadku awarii sieci lub w sytuacjach szczególnego zagrożenia,

2)  zachowania integralności sieci,

3)  zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej lub ochrony danych w sieci,

4)  efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości i spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

§ 12  
Urządzenia

1.  W celu wykonania postanowień Umowy mediaOK.pl umożliwi Abonentowi korzystanie z urządzeń będących własnością mediaOK.pl.

2.  W przypadku uszkodzenia urządzenia, będącego następstwem nieuprawnionego działania Abonenta, w szczególności poprzez niewłaściwe korzystanie, koszty związane z usunięciem skutków tego działania obciążają Abonenta.

3.  Od dnia instalacji, Abonent jest zobowiązany pokryć na rzecz mediaOK.pl wszelkie koszty i straty spowodowane utratą lub uszkodzeniem urządzeń lub zużyciem przekraczającym miarę wynikającą z normalnego używania.

§ 13  
Opłaty za usługi

1.  Na Opłaty składają się opłaty w wysokości określonej jako ceny za Opłaty Abonamentowe (miesięczne) oraz opłaty za Instalację określone w Cenniku Usług.

2.  Opłaty za usługi telekomunikacyjne należne zgodnie z Umową i Cennikiem płatne są na podstawie faktury.

3.  Faktury są wystawiane w okresach miesięcznych, poza przypadkami dokonania opłaty za okresy kwartalny, półroczny lub roczny z uwzględnieniem ewentualnych programów rabatowych.

4.  Faktury przesyłane są pocztą lub drogą elektroniczną na adres Abonenta wskazany w umowie lub specjalne konto internetowe do którego firma mediaOK.pl podaj indywidualny login i hasło.

5.  Jeżeli świadczone usługi nie obejmują pełnych miesięcy, co w szczególności dotyczy pierwszego miesiąca po Instalacji, Opłaty Abonamentowe ustala się w wysokości 1/30 (jednej trzydziestej) miesięcznej Opłaty Abonamentowej za każdy dzień.

6.  Abonent uiszcza opłatę Instalacyjną wraz z opłatą za pierwszy okres rozliczeniowy.

7.  Opłaty Abonamentowe wskazane w fakturze naliczone są za następny okres rozliczeniowy następujący po dacie wystawienia faktury. Przez okres rozliczeniowy należy rozumieć okres, będący podstawą rozliczenia należności Abonenta wobec mediaOK.pl, rozpoczynający się i kończący we wskazanych w fakturze dniach.

8.  Abonent zobowiązany jest do zapłaty należności określonej w fakturze w terminie wskazanym w tej fakturze.

9.  Za opóźnienie w uiszczeniu opłat pobierana będzie opłata manipulacyjna wyszczególniona w Cenniku.

10.  mediaOK.pl może naliczać w wystawianych fakturach opłaty za usługi zrealizowane w poprzednich okresach rozliczeniowych, o ile nie były one naliczone w fakturach wcześniejszych.

11.  Wysokość opłat za poszczególne rodzaje usług oraz zasady ich naliczania określone są w Umowie i Cenniku.

12.  W przypadku Opłaty Abonamentowej płatnej z góry za okres wskazany w Umowie, Abonent uiszcza stosowne opłaty na podstawie faktury, która będzie wskazywała termin zapłaty tej kwoty.

13.  W przypadku zmiany cen usług świadczonych lub udostępnianych przez mediaOK.pl, mediaOK.pl obowiązana jest do pisemnego powiadomienia Abonenta, o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia, z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego, z wyłączeniem zmian cen wg  §13, pkt 15.

14.  Za datę dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku mediaOK.pl lub, w przypadku dokonania płatności gotówką w BOA, dzień dokonania płatności potwierdzony odpowiednim stemplem.

15.  mediaOK.pl zastrzega sobie prawo do zmian w Cenniku Usług, z zastrzeżeniem postanowień Umowy.

16.  O zakresie zmian w Cenniku Usług mediaOK.pl powiadomi Abonentów pisemnie na adres wskazany w Umowie z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego.

17.  Zerwanie umowy przez Aboneta przed czasem wygaśnięcia jej, będzie skutkować naliczeniem opłaty karnej w wysokości równej sumie miesięcznych opłat abonamentowych wynikających z okresu - ilości miesięcy pozostających do czasu wygaśnięcia wypowiadanej umowy.

§ 14  
Zmiany

1.       W czasie trwania Umowy Abonent, który nie ma wymagalnych długów wynikających z Umowy, może wnioskować o zmianę rodzaju usługi wybranej w Umowie na inną usługę lub usługi świadczone przez mediaOK.pl i wyszczególnione w Cenniku Usług. Ograniczenie zakresu usług wymaga zgody mediaOK.pl wyrażonej na piśmie i może być uzależnione od opłacenia przez Abonenta kosztów zmiany rodzaju usługi.

2.       Abonent składa wniosek o zmianę rodzaju usługi świadczonej przez mediaOK.pl na formularzu dostępnym w BOA.

3.       W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zmianę rodzaju usługi świadczonej przez mediaOK.pl, w przypadku technicznych możliwości udostępnienia danej usługi oraz po spełnieniu warunków niezbędnych dla danej usługi, mediaOK.pl zawiera z Abonentem Aneks do Umowy, określający zmianę rodzaju usług świadczonych lub udostępnianych przez mediaOK.pl.

4.       Abonent, który w wyniku zmiany rodzaju usługi korzysta z usługi, za którą Opłata Abonamentowa jest różna od Opłaty Abonamentowej za poprzednio udostępnioną na podstawie Umowy usługę, będzie zobowiązany do zapłaty Opłaty za usługę lub usługi świadczone lub udostępniane przez mediaOK.pl na podstawie Umowy wraz z Aneksem zgodnie z Cennikiem, za okres od pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto dostarczanie do Abonenta nowej usługi. Abonent, który wybrał sposób płatności z góry za cały okres wskazany w Umowie, jest zobowiązany do zapłaty łącznej kwoty różnicy ceny za cały pozostały okres wskazany w Umowie, w terminie wskazanym w odpowiedniej fakturze.

§ 15  
Postępowanie reklamacyjne

1.       Reklamacje mogą być zgłaszane przez Abonenta we właściwym terytorialnie ze względu na miejsce świadczenia usług Biurze Obsługi Abonenta – adresy i numery faksów do BOA zostaną podane przez mediaOK.pl jednocześnie z zawarciem Umowy.

2.       Reklamacje mogą dotyczyć w szczególności:

            1)  niewykonania lub nienależytego wykonania usługi,

            2)  wadliwego rozliczenia usługi.

3.       Reklamacje mogą być wnoszone w terminie 12 miesięcy licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca rozliczeniowego, odpowiednio po:

            1) zaistnieniu  zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji,

            2) otrzymaniu faktury za usługę.

4.       Reklamacja powinna zawierać: dane Abonenta, numer Umowy, opis przedmiotu reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające (wysokość kwestionowanej opłaty, określenie niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi wraz z podaniem okresu, w którym to nastąpiło), numer faktury, datę sporządzenia, podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Abonenta, inne posiadane dokumenty uzasadniające reklamację.

5.       Niezależnie od złożenia reklamacji, kwota objęta reklamacją jest wymagalna i płatna w terminie określonym w fakturze. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wadliwego rozliczenia usługi, kwestionowana kwota zaliczana jest na poczet przyszłych należności, chyba że Abonent zażąda zwrotu.

6.       Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu miesiąca od dnia jej wniesienia. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być załatwiona, należy o tym niezwłocznie powiadomić reklamującego, podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin załatwienia.

7.       Na złożoną reklamację BOA udziela odpowiedzi w formie pisemnej, która winna zawierać: treść rozstrzygnięcia, uzasadnienie faktyczne i prawne, datę.

§ 16  
Ograniczenie świadczenia usług i odstąpienie od umowy

1.       mediaOK.pl może :

1)      Przerwać, zawiesić lub ograniczyć świadczenie usług, utrzymując jedynie świadczenie usług nie powiększających zadłużenia Abonenta, jeżeli Abonent pozostaje w zwłoce z płatnością należności za wykonanie usług przez okres dłuższy niż 7 dni,

2)      Ograniczyć, przerwać lub zawiesić świadczenie usług telekomunikacyjnych, jeżeli Abonent uporczywie narusza warunki Regulaminu, Umowy lub Cennika Usług albo podejmuje działania utrudniające albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usług.

2.       Za ponowne rozpoczęcie świadczenia usługi Abonentowi, mediaOK.pl pobiera odrębną opłatę określoną w Cenniku.

3.       mediaOK.pl może odstąpić od Umowy z Abonentem, któremu zawiesiła lub ograniczyła świadczenie usług z przyczyn określonych w § 16, ust.1, pkt 1 i 2, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Abonenta do:

1)      zapłaty należności, w przypadku opóźnienia w płatności za usługi,

2)      usunięcia przyczyn zawieszenia lub ograniczenia usług, w przypadkach, o których mowa w § 16, ust. 1, pkt 2.

4.       W przypadku istotnego naruszenia przez Stronę jej obowiązków określonych w Umowie lub przepisów prawa mających do niej zastosowanie, druga Strona może odstąpić od Umowy w drodze pisemnego oświadczenia. W szczególności, za istotne naruszenie Umowy uważa się zwłokę, która przekracza 7 dni, w płatności za świadczone przez mediaOK.pl usługi. Opłaty zapłacone przez Abonenta, albo takie które nie zostały zapłacone przez Abonenta, a byłyby należne za okres do dnia odstąpienia od Umowy, stanowią wynagrodzenia za usługi wyświadczone do dnia odstąpienia od Umowy, wobec czego, świadczenia takie zapłacone nie podlegają zwrotowi, a nie zapłacone powinny zostać niezwłocznie zapłacone.

5.       Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej, przy czym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy przez mediaOK.pl przesyłane jest listem poleconym na adres Abonenta wskazany w Umowie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno zawierać szczegółowy opis naruszenia Umowy.

6.       Ponadto mediaOK.pl ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy:

1)      Abonent wykorzystuje łącze i Sieć mediaOK.pl w sposób zagrażający istotnym interesom innych Abonentów lub interesom mediaOK.pl, poprzez działania niezgodne z prawem, Umową lub Regulaminem,

2)      Abonent nie przestrzega postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu i Cennika Usług,

3)      ogłoszona zostanie upadłość Abonenta, albo zostanie wszczęte względem niego postępowanie likwidacyjne lub układowe,

4)      z przyczyn technicznych lub innych ważnych względów jej wykonanie okazałoby się gospodarczo niemożliwe lub w sposób oczywisty nieracjonalne.

7.       Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym oświadczenie doszło do drugiej Strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

8.       Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy mediaOK.pl zaprzestaje świadczenia usług na rzecz Abonenta, odłącza od sieci urządzenia wykorzystywane przez Abonenta na podstawie tej Umowy oraz w każdym czasie może je zdemontować.

§ 17  
Cesja

1.       Abonent za zgodą mediaOK.pl wyrażoną na piśmie ma prawo do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.

2.       Opłatę za cesję pobiera się według stawek ustalonych w Cenniku Usług.

3.       Zmiany Umowy oraz wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, o których mowa w Umowie lub Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.       Abonent jest zobowiązany niezwłocznie informować pisemnie mediaOK.pl o zmianach dotyczących nazwiska, nazwy firmy, adresu lub siedziby Abonenta, statusu prawnego oraz innych danych wynikających z Umowy lub Regulaminu. W przypadku nie poinformowania mediaOK.pl o zmianie adresu, pisma wysłane na adres wskazany w Umowie mają skutek doręczenia.

§ 18  
Zmiana regulaminu

1.       O zmianach Regulaminu mediaOK.pl zawiadomi Abonentów na piśmie przynajmniej na 30 dni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

§ 19  
Postanowienia końcowe

1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.

2.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2003r.

3.       Abonent potwierdza znajomość Regulaminu i akceptuje go.

KONIEC REGULAMINU.


Pobierz plik pdf 

 
 
 
created by bestgroup
 
Strona główna mediaOK.pl Logowanie